Centrum Projektowe

Centrum Projektowe Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki

Cel:
Upowszechnianie wiedzy o programach wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność firm na Dolnym Śląsku oraz aktywizacja przedsiębiorców do udziału w dedykowanych dla nich programach
i projektach w ramach programów regionalnych oraz programów krajowych, międzynarodowych
i środków NFOŚiGW/WFOŚiGW.

Działania Centrum:
1. Propagowanie wiedzy o programach i możliwościach jakie daje poszczególnym przedsiębiorcom udział ww. programach i projektach.
2. Podnoszenie świadomości i wiedzy przedsiębiorców o możliwościach pozyskania  finansowania ze źródeł zewnętrznych lub innego wsparcia działalności inwestycyjnej firm.
3. Aktywizacja przedsiębiorców w procesie aplikowania o fundusze ze źródeł zewnętrznych.
w ramach programów i konkursów krajowych i międzynarodowych.

Oferta Centrum dla Przedsiębiorców:
1. Doradztwo w zakresie finansowania przedsięwzięć ze źródeł zewnętrznych w tym z Funduszy Europejskich oraz podejmowanie działań na rzecz pozyskania ww. środków.
2. Opracowanie procedur wdrażania Funduszy Europejskich w przedsiębiorstwie.
3. Aplikowanie o środki ze źródeł zewnętrznych w tym z Funduszy Europejskich na realizację zadań, w tym przygotowanie wniosków zgodnie z obowiązującymi standardami.
4. Obsługa formalna projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w tym z Funduszy Europejskich.
5. Planowanie i zarządzanie pracami w projektach w szczególności planowanie oraz prowadzenie rozliczenia finansowego związanego z prowadzonymi projektami.
6. Wsparcie merytoryczne dla przedsiębiorstw w zakresie oceny innowacyjności, unikalności
i efektywności planowanych przedsięwzięć.
7. Pomoc w poszukiwaniu partnerów projektowych krajowych i zagranicznych w szczególności współpraca z krajowymi i zagranicznymi uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz parkami i inkubatorami technologicznymi w zakresie transferu technologii oraz rozwiązań innowacyjnych.
8. Wsparcie w procesie dyseminacji informacji o projekcie i jego rezultatach.
9. Świadczenie usług doradczych dla przedsiębiorców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o innowacyjne technologie w tym pomoc w przygotowaniu, prowadzeniu oraz finansowaniu i rozwoju działów B+R na terenie przedsiębiorstw.
10. Prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorstw dostosowanych do indywidualnych potrzeb pomagających podnieść konkurencyjność firm oraz wpłynąć pozytywnie na ich rozwój
11. Uczestnictwo jako partner w projektach z przedsiębiorstwami.
12. Pomoc w tworzeniu klastrów z poszczególnych branż, organizowanie spotkań branżowych celem wymiany doświadczeń oraz nawiązywaniem współpracy między firmami.
13. Obsługa administracyjno-biurowa innowacyjnych firm rozpoczynających działalność.
14. Wsparcie w zakresie ochrony własności przemysłowej.

Kontakt Centrum Projektowe DPIN:

centrumprojektowe@dpin.pl

do góry strony

Kontakt

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
52-326 Wrocław
Tel. +48 71 725 42 44
Fax +48 71 725 42 44
e-mail: sekretariat [at] dpin.pl
Napisz do nas

Social media